Argonne National Laboratory

Photo of Vasudha Patri

Vasudha Patri

Mechanical Engineer