Skip to main content

Jing Xu

Biography

Education

 • Ph.D. in condensed matter physics, Northern Illinois University.
 • B.S. in physics, Sichuan University

Research focuses

Experimental measurements on quantum materials and hybrid systems involving magnonics, topological quantum materials, magnetic quantum materials, and superconductors.

Publications

 • Coherent Gate Operations in Hybrid Magnonics

Jing Xu, Changchun Zhong, Xu Han, Dafei Jin, Liang Jiang, Xufeng Zhang, Physical Review Letters 126 (20), 207202 (2021)

 • Non-Ohmic negative longitudinal magnetoresistance in a two-dimensional electron gas

Yang-Yang Lyu, Xian-Jing Zhou, Zhi-Li Xiao, Roxanna Fotovat, Jing Xu, Gobind Basnet, Yong-Lei Wang, Dafei Jin, Ralu Divan, Hua-Bing Wang, Wai-Kwong Kwok, Physical Review B 103 (3), 035422 (2021)

 • Floquet Cavity Electromagnonics

Jing Xu, Changchun Zhong, Xu Han, Dafei Jin, Liang Jiang, Xufeng Zhang, Physical Review Letters 125 (23), 237201 (2020)

 • Reconfigurable pinwheel artificial-spin-ice and superconductor hybrid device

Yang-Yang Lyu, Xiaoyu Ma, Jing Xu, Yong-Lei Wang, Zhi-Li Xiao, Sining Dong, Boldizsar Janko, Huabing Wang, Ralu Divan, John E Pearson, Peiheng Wu, Wai-Kwong Kwok, Nano Letters 20 (12), 8933 (2020)

 • Experimental observation of an exceptional surface in synthetic dimensions with magnon polaritons

Xufeng Zhang, Kun Ding, Xianjing Zhou, Jing Xu, Dafei Jin, Physical Review Letters 12 (23), 237202 (2019)

 • Magnetization-governed magnetoresistance anisotropy in the topological semimetal CeBi

Yang-Yang Lyu, Fei Han, Zhi-Li Xiao, Jing Xu, Yong-Lei Wang, Hua-Bing Wang, Jin-Ke Bao, Duck Young Chung, Mingda Li, Ivar Martin, Ulrich Welp, Mercouri G Kanatzidis, Wai-Kwong Kwok, Physical Review B 100 (18), 180407 (2019)

 • Orbital-flop Induced Magnetoresistance Anisotropy in Rare Earth Monopnictide CeSb

Jing Xu, Fengcheng Wu, Jin-Ke Bao, Fei Han, Zhi-Li Xiao, Ivar Martin, Yang-Yang Lyu, Yong-Lei Wang, Duck Young Chung, Mingda Li, Wei Zhang, John E. Pearson, Jidong S. Jiang, Mercouri G. Kanatzidis & Wai-Kwong Kwok, Nature Communications 10 (1), 2875 (2019)

 • Negative longitudinal magnetoresistance in GaAs quantum wells

Jing Xu, Meng K. Ma, Maksim Sultanov, Zhi-Li Xiao, Yong-Lei Wang, Dafei Jin, Yang-Yang Lyu, Wei Zhang, Loren N. Pfeiffer, Ken W. West, Kirk W. Baldwin, Mansour Shayegan, Wai-Kwong Kwok, Nature Communications 10 (1), 287 (2019)

 • Switchable geometric frustration in an artificial-spin-ice/superconductor hetero-system

Yong-Lei Wang, Xiaoyu Ma, Jing Xu, Zhi-Li Xiao, Alexey Snezhko, Ralu Divan, Leonidas E. Ocola, John E. Pearson, Boldizsar Janko, Wai-Kwong Kwok, Nature nanotechnology 13 (7), 560-565 (2018).   

 • Electronic and structural response to pressure in the hyperkagome-lattice Na3Ir3O8

F. Sun, H. Zheng, Y. Liu, E. D. Sandoval, C. Xu, J. Xu, C. Q. Jin, C. J. Sun, W. G. Yang, H. K. Mao, J. F. Mitchell, A. N. Kolmogorov, and D. Haskel, Physical Review B 98 (8), 085131 (2018)

 • Origin of the extremely large magnetoresistance in the semimetal YSb

J. Xu, N. J. Ghimire, J. S. Jiang, ZL Xiao, A. S. Botana, Y. L. Wang, Y. Hao, J. E. Pearson, W. K. Kwok, Physical Review B 96 (7), 075159 (2017)

 • Reentrant metallic behavior in the Weyl semimetal NbP

J. Xu, D. E. Bugaris, Z. L. Xiao, Y. L. Wang, D. Y. Chung, M. G. Kanatzidis, W. K. Kwok, Physical Review B 96 (11), 115152 (2017)

 • Separation of electron and hole dynamics in the semimetal LaSb

F. Han, J. Xu, A. S. Botana, Z. L. Xiao, Y. L. Wang, W. G. Yang, D. Y. Chung, M G Kanatzidis, M. R. Norman, G. W. Crabtree, W. K. Kwok, Physical Review B 96 (12), 125112 (2017)

 • Rewritable artificial magnetic charge ice

Yong-Lei Wang, Zhi-Li Xiao, Alexey Snezhko, Jing Xu, Leonidas E. Ocola, Ralu Divan, John E. Pearson, George W. Crabtree, Wai-Kwong Kwok, Science 352 (6288), 962-966 (2016)